جهت ثبت شکایات، به صفحه “تماس با ما” به آدرس  https://ahooraperfume.com/contact-us/مراجعه نمایید. در صفحه مذکور، از فرم تماس با ما شکایت خود را ثبت نمائید. همچنین می توانید با تماس با امور مشتریان به شماره 09194600051، شکایت خود را مطرح نمائید.